Regulamin sklepu

AKTUALIZACJA 10.03.2022r

Dodano Załącznik "Pomagam Ukrainie"

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 

§ 1 Definicje

Sprzedawca oznacza Piotr Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PG CONTROL, adres: ul. Jerzego Zaruby 12/18, 02-796 Warszawa, NIP 951-215-58-80, Regon 388264327, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy za numerem 000395235/2021; adres e-mail: biuro@kucaj.pl

Kupujący oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi Towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie

Regulamin oznacza niniejszy regulamin

Towar oznacza produkt o wyglądzie i wymiarach wskazanych na Stronie.

Strona oznacza witrynę internetową www.kucaj.pl |www.kucaj.shoplo.com, której właścicielem jest Sprzedawca

Sklep oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kucaj.shoplo.com | www.kucaj.pl, w którym sprzedaż Towaru odbywa się na podstawie Regulaminu

Umowa oznacza umowę sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawartą za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie Sklepu

Rachunek bankowy oznacza rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku Nest Bank  o numerze: 22 1870 1045 2078 1069 6085 0001


§ 2 Zawarcie Umowy

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 4 poniżej, zawarcie Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje za pośrednictwem Strony Sklepu, po wypełnieniu wszystkich wymaganych okienek formularza zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy, Kupujący wypełnia formularz zamówienia znajdujący się pod zakładką „Kup teraz”.
 3. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko;
 4. Adres e-mail;
 5. Telefon kontaktowy;
 6. Adres dostawy obejmujący przynajmniej: nazwę ulicy, numer domu i/lub numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.
 7. W celu zawarcia Umowy, poza wypełnieniem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie, konieczne będzie ponadto zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych. Treść odpowiednich oświadczeń znajduje się w odrębnym dokumencie o nazwie Polityka Prywatności.

§ 3 Metody płatności zapłaty za Towar:

 1. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem niżej wskazanych sposobów:
  1. Płatność PayU
  2. Płatność przelewem bankowym, pocztowym lub innym,
  3. Płatność za pobraniem - dotyczy wyłącznie dostaw na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Płatności Blik. 
  5. Płatności Shoplo. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
  6. Kartą płatniczą. Dostępne organizacje obsługujące płatności kartami płatniczymi:
 • Visa, 
 • Visa Electron,
 • MasterCard, 
 • MasterCard Electronic, 
 • Maestro

Poniżej prezentujemy banery z ikonami banków realizujących płatność za pośrednictwem Blue Media SA.

2. Koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący.

3. Koszt dostawy Towaru do Kupującego będzie uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Wysokość kosztu dostawy będzie wskazana na Stronie przy odpowiednich rubrykach formularza zamówienia.

4. Kupujący udziela niniejszym Sprzedawcy pełnomocnictwa na zawarcie w jego imieniu umowy o świadczenie usług z firmą DPD Polska Sp. z o.o. w celu przesłania za jej pośrednictwem zamówionego Towaru.

5. Kupujący wyraża zgodę na udzielenie Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie w jego imieniu umowy z inną firmą kurierską niż wskazano powyżej, w celu realizacji wysyłki zamówienia.

6. W przypadku zwrotu środków, gdy płatność za towar została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

7. W przypadku dokonania zapłaty za towar kartą płatniczą czas realizacji zamówienia rozpoczyna być liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji i wynosi do 14 dni roboczych.

§ 4 Wykonanie Umowy

 1. Kupujący dokonuje płatności za Towar:
  1. w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia, jeżeli wybrał jedną z metod płatności, o których mowa w § 3 ust.1 lit. b. niniejszego Regulaminu („Przedpłata”),
 2. lub
  1. w momencie odbioru Towaru, jeżeli wybrał metodę płatności, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. c. niniejszego Regulaminu („Płatność za pobraniem”).
 3. W wypadku Przedpłaty, Kupujący dokonuje płatności na Rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca wyśle Towar Kupującemu w terminie do 14 dni roboczych po:
  1. zaksięgowaniu płatności na Rachunku bankowym - w każdym przypadku
 5. lub
  1. potwierdzeniu mailem przez Kupującego złożenia zamówienia - w wypadku Płatności za pobraniem.
 6. W przypadku dokonania Przedpłaty i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy, a Kupujący zostaje obarczony kosztem transakcji kurierskiej w wys. 25,00 zł brutto. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru. Sprzedawca uwzględni ww. prośbę Kupującego pod warunkiem, że Kupujący pokryje ponownie koszty przesyłki do Sprzedawcy i ponownej wysyłki do Kupującego. Jeśli Kupujący po dokonaniu Przedpłaty zrezygnuje z zamówienia Towaru, otrzyma zwrot ceny za Towar na konto, z zastrzeżeniem, że ww. kwota zostanie pomniejszona o koszty wysyłki Towaru do Kupującego oraz koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy.
 7. W przypadku Płatności za pobraniem i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru. Sprzedawca uwzględni ww. prośbę Kupującego pod warunkiem, że Kupujący pokryje koszty przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia zamówienia, Kupujący nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Kupującego, a także uniemożliwić Kupującemu dokonywanie zamówień z Płatnościami za pobraniem.
 8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§ 5 Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca („Administrator”).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
 3. Dane przekazywane przez Kupujących mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: realizacji zamówień składanych przez Kupujących, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towaru oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Kupującego), ewidencjonowania sprzedaży i Kupujących Sklepu, kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz - w celach podatkowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: firmom kurierskim, w celu realizacji umowy, podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Kupującego), - urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez
 6. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Właściciel Sklepu. W każdym administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia zrealizowanych zamówień do czasu ich rozliczenia. momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych.
 7. Kupujący, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Kupującego, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Podanie danych Kupującego w trakcie składania zamówienia na Stornie Sklepu jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-mail zawierających informacje o konkursach i promocjach na Stronie Sklepu. W takim przypadku Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Kupującemu informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie wiadomości przez Kupującego. Przekazywane dane przez Kupujących w trakcie składania zamówień, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 10. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Strony oraz z zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupującym, jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 11. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rejestracji w Sklepie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Kupujący może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (czternaście dni) dni od dnia otrzymania Towaru.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego wymaga złożenia przez niego oświadczenia w formie pisemnej, tj. listu lub e-maila przesłanego na adresy Sprzedawcy wskazane w definicji Sprzedawcy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy strony są obowiązane zwrócić sobie wszystko, co otrzymały na mocy Umowy od drugiej strony. Zwrot świadczeń nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy od drugiej strony.
 6.  

  Sprzedający zapewnia możliwość zwrócenia towaru (lub wymiany), w terminie do 14 dnia od daty jego dostarczenia, pod warunkiem zachowania produktu w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu oraz pod warunkiem nie używania i nie montowania produktu. Możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie produktów katalogowych, dostępnych w magazynie. Klient (Kupujący) ponosi koszty zwrotu lub wymiany towaru w wysokości 25,00 zł brutto.

   

 7. Prawo do zwrotu towaru lub jego wymiany nie obejmuje produktów:

  • • wykonanych na specjalne zamówienie Klienta,
  • • produktów spoza oferty katalogowej,
  • • produktów zamówionych w ilościach powyżej 2 sztuki/opakowania
  • • Produktów o wartości wyższej niż 2000 zł netto
  • • produktów z oferty katalogowej, po modyfikacji wykonanej na życzenie Klienta.

   

§ 7 Reklamacje

 1. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji związanej z Towarem.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty polskiej wysyłając list na adres ul. Zaruby 12/18, 02-796 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wniosek na adres: bok@kucaj.pl.
 3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych (czternaście dni) od dnia dostarczenia Sprzedawcy przez Kupującego wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji i dokumentów związanych ze zgłaszaną reklamacją na wypadek gdyby informacje i dokumenty dostarczone przez Sprzedawcę okazały się niewystarczające do rozpoznania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wyśle na adres e-mail wskazany przez Kupującego. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę Towaru lub odpowiednią jej część albo wymieni Towar na inny.
 6. Warunkiem przyjęcia wniosku reklamacyjnego jest przedstawienie ważnego dowodu zakupu Towaru (faktura, potwierdzenie elektroniczne wygenerowane ze sklepu, potwierdzenie zapłaty za towar za pośrednictwem płatnika)

§ 8 Prawidłowe zastosowanie i korzystanie z podnóżka toaletowego. 

 1. Podnóżek toaletowy jest wyłącznie do stosowania podczas czynności defekacji (wypróżniania się na toalecie). Każde inne wykorzystanie podnóżka jest na własne ryzyko Kupującego. Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.
 2. Poprzez prawidłowe zastosowanie podnóżka uważa się położenie na płytę górną podnóżka, obu stóp na podnóżku - siedząc już na toalecie. W ten sposób można rozpocząć czynność defekacji/mikcji (wypróżniania się/oddawania moczu). 
 3. Montaż i zastosowanie podnóżka zgodnie z instrukcją załączoną do podnóżka z przysyłką.  
 4. Dodatkowo informacje dotyczące zastosowania i prawidłowego montażu i użycia są zamieszczone na stronie www.kucaj.pl. Kupujący oświadcza i potwierdza akceptując regulamin, że jest świadomy zastosowania podnóżka i że będzie korzystał zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 5. Prawidłową postawę korzystając z podnóżka prezentuje poniższa ilustracja nr 1
 6. Do zestawu nie dodajemy plastikowych zaślepek. Instrukcja papierowa została wydrukowana w tysiącach sztuk i stąd ta informacja na wersji papierowej. 
Ilustracja nr 1 - prawidłowo użycie podnóżka

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
 2. Zmiana Regulaminu nie odnosi skutku w odniesieniu do zakupionego Towaru.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na Stronie.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej www.kucaj.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. W jakiejkolwiek kwestii zdrowia lub leczenia zawsze należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i problemy zdrowotne nie sugeruj się informacjami zawartymi na stronie www.kucaj.pl, tylko skonsultuj to z lekarzem dla Twojego bezpieczeństwa i zdrowia.

 

§ 10 Warunki korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

 1. komputer z systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 wraz z przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej, Google Chrome w wersji 10 lub wyższej lub,
 2. komputer z systemem Linux wraz z przeglądarką internetową Google Chrome w wersji 10 lub wyższej lub,
 3. komputer z systemem Mac OS X wraz z przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Safari w wersji 5 lub wyższej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl